Site icon CASHPLAY

Regulamin

Regulamin korzystania z Cashplay

§ 1. Definicje

Portal – serwis internetowy należący do Administratora portalu, umieszczony pod adresem cash-play.net oraz subdomenami tego adresu. Zawierający zbiór stron internetowych, w ramach którego Administrator świadczy usługi.

Administrator portalu, usługodawca – administratorem portalu jest Famatech Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 11/E6, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000610915, NIP 6342860683, Regon 364160345. Formularz kontaktowy: https://famatech.pl/kontakt. W siedzibie firmy znajduje się również punkt obsługi klienta.

Użytkownik, Usługobiorca – Osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy przyznają podmiotowość prawną korzystającą z Portalu i usług oferowanych w ramach Portalu.

Administrator Danych Osobowych (ADO) – Administratorem Danych Osobowych jest Administrator Portalu, który przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej i wysyłki nagród. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikacji oraz usuwania.

Cennik usług – dokument zawierający informacje o cenach oferowanych usług.

Płatność – realizowanie transakcji kartą kredytową, e-przelewem dokonywana przez Użytkownika za pośrednictwem systemu Przelewy24 (opłata za Monety) lub PayPal (darowizny).

Formularz rejestracyjny – formularz internetowy stosowany w procedurze rejestracyjnej Użytkownika umożliwiający przekazanie danych niezbędnych do dokonania rejestracji.

Wpisy – komentarze oraz wszelkie treści znajdujące się na portalu.

Forum – forum dyskusyjne udostępnione zarejestrowanym Użytkownikom, przez Administratora umożliwiające Użytkownikom zamieszczanie komentarzy oraz prowadzenie dyskusji.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, wszystkich subdomen dla serwerów gry, sklepu z Monetami oraz forum.
 2. Portal przeznaczony jest dla głównie dla osób fizycznych poszukujących rozrywki w Internecie w postaci gry przeglądarkowej.
 3. Korzystając z Portalu, Użytkownik w momencie rejestracji potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i także akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania lub udostępniania za pośrednictwem Portalu treści o charakterze bezprawnym.

§3. Zawartość portalu. Świadczenie usług

 1. W zakresie, w jakim do korzystania z Portalu nie jest wymagana rejestracja, Administrator umożliwia Użytkownikowi dostęp do bezpłatnych treści umożliwiających zapoznanie się z nimi obejmujących:
 1. Usługami płatnymi świadczonymi przez Usługodawcę w ramach funkcjonowania Portalu jest zakup Monet umożliwiających dokonywanie zakupu ulepszeń w grze.
 2. Dostęp Użytkownika do usług płatnych wymaga dokonania uprzedniej rejestracji.
 3. Administrator zapewnia także Użytkownikowi po uprzednim dokonaniu rejestracji możliwość bezpłatnego korzystania z forum Portalu.
 4. Użytkownik oświadcza, że akceptuje, iż wybrane Usługi świadczone w ramach Portalu są płatne.
 5. Cennik usług dostępny jest na stronie serwisu po zalogowaniu w zakładce Monety.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości że gra może zawierać błędy i w przypadku ich wystąpienia Usługodawca nie musi dawać rekompensaty.
 7. Korzystanie przez Użytkownika z treści zamieszczonych na Portalu oraz oferowanych usług wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:

§4. Rejestracja, Zawarcie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozwiązanie umowy

 1. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem: https://cash-play.net/pl/register/
 2. W procesie rejestracji Użytkownika wymagane jest podanie danych określonych w formularzu rejestracyjnym. Dane wprowadza się w polach profilu Użytkownika do tego przeznaczonych.
 3. Rejestracja w Portalu jest darmowa. W procesie rejestracji Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje go.
 4. Użytkownik, wpisując informacje w trakcie procesu rejestracji, gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe.
 5. Użytkownik podczas rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 6. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług, o których mowa w §3 pkt. 2 – 4 jest przeprowadzenie przez Użytkownika procesu rejestracji w portalu poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
 7. Z chwilą rejestracji i zaakceptowania postanowień Regulaminu Użytkownik staje się stroną umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 8. Usługodawca nie przewiduje zwrotów, bez względu na przyczynę.
 9. Użytkownik nie otrzyma zwrotu ani innego rodzaju rekompensaty za niezużyte produkty wirtualne. W razie unieważnienia lub zamknięcia konta (dobrowolnego lub nie z własnej woli), zakupione przez użytkownika produkty wirtualne przepadają, zaś Usługodawca nie udziela jakiejkolwiek rekompensaty z tego tytułu. W razie dobrowolnego zamknięcia konta, Usługodawca zaleca wykorzystanie zakupionych przez użytkownika produktów wirtualnych.
 10. Stosownie do zapisu art.10 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r. z późn. zm.) Użytkownik będący konsumentem wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przez Portal przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy. Biorąc pod uwagę powyższe Użytkownikowi – będącemu konsumentem – nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość na warunkach określonych w powołanej ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r. z późn. zm.).
 11. Każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 12. Użytkownik może wypowiedzieć umowę poprzez wiadomość wysłaną przez formularz kontaktowy Usługodawcy (https://famatech.pl/kontakt) żądania usunięcia jego konta albo poprzez samodzielne usunięcie swojego konta. W przypadku gdy Użytkownik zgłosi takie żądanie Usługodawcy, jego konto powinno zostać usunięte w ciągu 7 dni roboczych. Konto zostanie skasowane także w przypadku nieaktywności przez 90 dni.
 1. Rozwiązanie umowy przez Usługodawcę następuje poprzez usunięcia konta Użytkownika.
 2. Zarejestrowanie się Użytkownika na Portalu automatycznie tworzy konto Użytkownika, do którego ma on dostęp za pomocą uzyskanego trakcie rejestracji loginu i hasła.

§6. Płatności

 1. Użytkownik może dokonać wyboru następujących form zapłaty:
  • Transakcja PayPal
  • Przelew elektroniczny
  • Przelew bankowy
  • Karta płatnicza / kredytowa
 2. Rozliczenia transakcji Kartą kredytową i Przelewem elektronicznym przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl (opłata za Monety) i PayPal (darowizny)
 3. Dokonanie płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub PayPal oznacza akceptację Regulaminu dokonywania płatności w serwisie Przelewy24.pl lub PayPal.
 4. Usługodawca może przyznawać kody rabatowe.
 5. Po dokonaniu płatności, po uprzedniej weryfikacji jej poprawności przez system, Użytkownik otrzyma potwierdzenie dokonania transakcji droga mailową lub poprzez SMS.

§7. Prawa autorskie

Jeżeli zdaniem Użytkownika przez Portal lub za jego pośrednictwem naruszane są jakiekolwiek jego prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej (prawa WI), Użytkownik dokona zgłoszenia naruszenia, przesyłając jednocześnie:

§8. Korzystanie z forum

 1. Zarejestrowany w serwisie Użytkownik ma prawo do korzystania z forum portalu.
 2. Administrator zapewnia dostęp do Forum dla wszystkich Użytkowników, którzy dokonali procesu rejestracji i zaakceptowali postanowienia Regulaminu.
 3. Użytkownik rejestruje swoją obecność na forum poprzez swój identyfikator (Pseudonim, Nick)
 4. Pseudonim użytkownika nie może być podobny do pseudonimu innego użytkownika forum, nie może być oznaczeniem komercyjnym ani wyrażeniem wulgarnym.
 5. Forum stanowi wyłącznie obszar swobodnej wypowiedzi Użytkowników korzystających z forum. Za zamieszczone na forum treści odpowiadają osoby je zamieszczające.
 6. Na Forum nie mogą być zamieszczane jakiekolwiek treści mające charakter reklamy, a także treści osób trzecich chronione przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo własności przemysłowej.
 7. Administrator ma prawo do zablokowania dostępu do treści naruszającej postanowienia niniejszego regulaminu, przepisów prawa, niezgodnych z tematyka portalu, a także treści obraźliwych i sprzecznych z dobrymi obyczajami, ma także ma prawo ich usunięcia.
 8. Administratorowi przysługuje prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Forum
 9. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z korzystaniem z forum oraz dotyczące jego funkcjonowania, mogą być kierowane do Administratora na jego adres e-mailowy wskazany w niniejszym regulaminie.

§9. Reklamacja


Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu w tym w zakresie oferowanych usług mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie reklamacji Administratorowi.

Reklamacje można składać poprzez formularz kontaktowy na stronie: https://famatech.pl/kontakt

Administrator rozpatruje reklamacje w ciągu 30 dni od otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.

§10. Ochrona danych osobowych

 1. Na etapie procesu rejestracji i wypełniania formularza rejestracyjnego Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie podanych w formularzu danych osobowych, a także danych podanych w ramach użytkowania serwisu w bazie danych ADO, a także na przetwarzanie danych osobowych, w myśl przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach wykonania usług, a także marketingowych i informacyjnych, a także na ich przetwarzanie w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania wskazany wyżej – stosownie do art.23 powołanej ustawy.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) jest podmiot wskazany w §1 nin. regulaminu jako Administrator danych osobowych.
 3. Administrator danych może na zasadzie art.31 powołanej wyżej ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych.
 4. Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych osobowych i zapewnia ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Administrator danych zapewnia Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o udostępnianych przez Administratora danych środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 6. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

§11. Pliki cookies

 1. Witryna cash-play.net używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu Użytkownik zgadza się na analizowanie swoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Administrator stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Famatech w celu optymalizacji działań.
 5. Na witrynie Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:
 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

§12. Odpowiedzialność Administratora (Usługodawcy)

 1. Usługodawca dołoży wszelkiej staranności w celu zapewnienia poprawności działania Portalu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu awarii sieci, i wyłączenia systemu spowodowanych konieczności jego konserwacji.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam oraz wpisy zamieszczane przez użytkowników.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Portalu oraz jego treści.

§13. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora w każdym czasie.
 3. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty ich zamieszczenia na stronie Portalu.
 4. Korzystanie przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem jego akceptacji.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.11.2018 roku i zastępuje on wszelkie wcześniejsze regulaminy i postanowienia.
Exit mobile version